اخبار و رویدادها

کاردانی ناپیوسته تربیت معلم قرآن کریم

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۱

دوره کارشناسی ناپیوسته تربیت معلم قرآن

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۵۷

دوره کارشناسی فقه و حقوق اسلامی

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۵۴

دوره کارشناسی فرهنگ و معارف

مشخصات کلی کارشناسی فرهنگ و معارف اسلامی

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۵۰

کارشناسی شیعه شناسی

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۱۷

کارشناسی علوم قرآن و حدیث جدید

آشنایی با دوره 

کارشناسی علوم قران و حدیث جدید

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۱۲