اخبار و رویدادها

نگار خانه

تصاویر موسسه آموزش عالی رهپویان سید الشهداء علیه السلام 

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۵۲

برگزاری کارگاه پایان نامه نویسی

با حضور اساتید برجسته «اعضای هیات علمی و مدیر پژوهش»

سرکار خانم دکتر هاشمی شهیدی و دکتر شبیری 

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۳۴

کارشناسی ارشد امام شناسی و معارف دینی

موسسه رهپویان سیدالشهداء علیه السلام از میان شرکت کنندگان در آزمون ورودی ارشد ، در رشته امام شناسی و معارف دینی ، از طریق سازمان سنجش، با تخفیف ویژه، دانشجو می پذیرد.

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۱۶

کتابخانه تخصصی تفسیر

موسسه آموزش عالی رهپویان سید الشهداء علیه السلام

۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۰۸

کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن

موسسه رهپویان سیدالشهداء علیه السلام از میان شرکت کنندگان در آزمون ورودی ارشد ، در رشته تفسیر، از طریق سازمان سنجش، با تخفیف ویژه، دانشجو می پذیرد.

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۱۴

کارشناسی ارشد علوم حدیث جدید

موسسه رهپویان سیدالشهداء علیه السلام از میان شرکت کنندگان در آزمون ورودی ارشد ، در رشته علوم حدیث گرایش کلام و عقاید، از طریق سازمان سنجش، با تخفیف ویژه، دانشجو می پذیرد.

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۵