اخبار و رویدادها

کارشناسی شیعه شناسی

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۱۷

کارشناسی علوم قرآن و حدیث جدید

آشنایی با دوره 

کارشناسی علوم قران و حدیث جدید

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۱۲

دوره بیان مهارتهای تفسیر

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۸

برگزاری دوره های موسسه قرآن و عترت

موسسه قرآن و عترت رهپویان سید الشهداء علیه السلام 

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۲۴

دوره تخصصی تفسیر

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۱۸

دوره عمومی تفسیر

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۱۳