هیات امنا

اعضای هیات امنای موسسه رهپویان به شرح ذیل می باشد :


1. جناب آقای محمدکاظم مدرسی راد ، رئیس هیات امنا

2. جناب آقای دکتر فلاحی قمی 

3.جناب آقای دکتر موحدی محب 

4.جناب آقای دکتر رضا حسین گندمکار، نماینده وزارت علوم 

5.جناب آقای دکتر حاجی زاده، نماینده استانداری

6. جناب آقای دکتر محسن رفیعی

7. سرکار خانم دکتر مهدیه سادات مستقیمی

8. سرکار خانم دکتر حکمت نیا