کارشناسی علوم قرآن و حدیث جدید

آشنایی با دوره 

کارشناسی علوم قران و حدیث جدید

تعریف

دوره‌ کارشناسی علوم قرآن و حدیث، عبارت است از مرحله‌ای که دانش‌پژوهان با دروس تخصصی رشته‌ مربوط آشنا شده و در پایان، موفّق به اخذ مدرک کارشناسی در آن رشته می‌شوند.

• اهداف کلی دوره

1. تربیت معلم قرآن و حدیث؛

2. تربیت مبلغ قرآن و حدیث؛

3. تربیت کارشناس در رشته‌ مربوط؛

4. تربیت دانش‌پژوهان مستعد برای ورود به دوره‌ کارشناسی ارشد.

طول دوره تحصیل :

حداقل و حداکثر تحصیل در دوره های کارشناسی رشته علوم قران و حدیث مطابق آئین نامه آموزشی مصوب شورایعالی برنامه ریزی است کلیه دروس حداکثر در 8 ترم ارائه می گردد طول هر ترم 16 هفته است و زمان آموزش هر واحد درسی از نوع نظری هفته ای یک ساعت و عملی دو ساعت است.

تعداد واحدها :

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته علوم قران و حدیث 135 واحد به شرح زیر است:
1- دروس عمومی 41واحد
2- دروس پایه 54 واحد
3- دروس تخصصی 34 واحد


سرفصل دوس علوم قرآن و حدیث جدید .pdf