کارشناسی شیعه شناسی

بسمه تعالی 

تعریف :

دوره کارشناسی شیعه شناسی عبارت است از مرحله ای که فراگیران با دروس عمومی و برخی از دروس تخصصی رشته مربوط آشنا شده و در پایان موفق به اخذ مدرک کارشناسی در آن رشته می شوند .

اهداف :

1. آشنایی با تعالیم و اندیشه های اهل بیت

2. اطلاع از اختصاصات تفکر شیعی

3. آشنایی با علوم شکل گرفته در بستر اندیشه شیعی

4. توانایی پاسخگویی به شبهات

5. زمینه سازی برای ورود به دوره کارشناسی ارشد

6. مطالعات روشمند در خصوص گروههها و جوامع شیعی

طول دوره :

طول دوره کارشناسی شیعه شناسی حداکثر 5 سال می باشد .

واحد نظری 16 ساعت و واحد عملی 32 ساعت و زمان تدریس هر واحد یک و نیم ساعت در 16هفته می باشد

نظام و شکل دوره به صورت ترمی واحدی خواهد بود .

چارت دروه کارشناسی شیعه شناسی

ر

نام درس

جمع

1

عمومی (اختیاری )

21

2

پایه (حوزوی – مشترک)

86

3

تخصصی

60

جمع بندی

167

سرفصل دروس شیعه شناسی .pdf