هیات موسس

اعای هیات موسس


 1.  آقای دکتر علی اکبر ایمانی  (نماینده هیات موسس)

2.   آقای سید محمد کاظم مدرسی

3.   خانم دکتر مریم حکمت نیا

4.  خانم دکتر مهدیه سادات مستقیمی

5.  خانم دکتر زینب طیبی

6.  خانم دکتر ام کلثوم فیاضی

7.  خانم دکتر نجمه نجم

8.  خانم زهرا ارجمند شکوری