فراخوان مقاله دوفصلنامه علمی مطالعات فرهنگی قرآن

زمان ارسال مقالات تمدیدشد

دوفصلنامه علمی مطالعات فرهنگی قرآن موسسه رهپویان سیدالشهداء علیه السلام از کلیه محققان و پژوهشگران جهت ارسال مقاله علمی پژوهشی با دریافت حق التالیف در حوزه مطالعات فرهنگی قرآن دعوت به عمل می آورد.

محورهای پذیرش مقاله
مطالعات و پژوهش های فرهنگی قرآن با رویکرد:
1. تحلیل و تبیین مسائل فرهنگی اسلامی ، مدیریت صحیح فرهنگ اسلامی و مبارزه با ناهنجاری‌های دینی
2. تحلیل و تبیین مسائل اعتقادی و ارزشی ،تقویت مبانی اندیشه و باورهای دینی،دفاع از اصول اعتقادی و ارزشی اسلام  
3. تحلیل و تبیین موضوعات قرآنی متناسب با فرهنگ اسلامی با رویکرد معاصر
4. تحلیل و تبیین موضوعات قرآنی متناسب با مشکلات اجتماعی در عصر کنونی

شایان ذکر است پس از ارتقاء رتبه نشریه، به تمام مقالات پذیرش شده امتیاز علمی_پژوهشی تعلق خواهد گرفت.

درصورت پذیرش نهایی مقاله به نویسندگان حق التالیف پرداخت خواهد شد.

علاقمندان می توانند جهت ارسال مقالات علمی خود به سایت نشریه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
Cssq.ir
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر
09199743985