راهنمای نگارش پایان نامه

بسم الله الرحمن الرحیم 

راهنمای اولیه و کلی انتخاب موضوع پایان نامه 1. انتخاب موضوع
 2. انتخاب استاد راهنما
 3. گرفتن فرم انتخاب موضوع (طرح اجمالی)
 4. تایید موضوع و استاد در جلسه گروه
 5. ثبت موضوع در ایرانداک توسط دانشجو و گرفتن کد پایان نامه
 6. تایید موضوع در ایرانداک توسط کارشناس(گواهی ثبت پیشنهاده (پرپوزال) پایان نامه
 7. دریافت فایل طرح تفصیلی از مؤسسه
 8. تکمیل فایل طرح تفصیلی زیر نظر استاد راهنما
 9. تحویل طرح تفصیلی به مؤسسه
 10. ورود طرح به جلسه گروه مربوطه، جهت بررسی و تایید با حضور دانشجو
 11. ورود طرح به جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه جهت بررسی و تصویب
 12. ثبت طرح در ایرانداک توسط دانشجو
 13. تأیید طرح در ایرانداک توسط کارشناس مؤسسه
 14. نگارش پایان نامه
 15. اعلام آمادگی دفاع و داوری پایان نامه
 16. ارائه پایان نامه توسط دانشجو به گروه و تأیید گروه جهت دفاع
 17. تعیین استاد داور و تاریخ جلسه دفاع
 18. برگزاری جلسه دفاع
 19. ثبت نمره نهایی
 20. بارگذاری در سامانه ایرانداک