دوره کارشناسی فقه و حقوق اسلامی

دوره کارشناسی فقه و حقوق اسلامی یکی از دوره های اموزشی در نظام آموزش عالی رشته ای خاص و غیر از دوره فقه و مبانی حقوق اسلامی که از گرایش های الهیات و معارف اسلامی است، می باشد.

اهداف:

1.  تربیت اساتید مورد نیاز دانشگاهها در رشته های الهیات و حقوق

2. تربیت محققان و پژوهشگران موردنیاز مراکز علمی

3. تربیت کارشناسان مورد نیاز دستگاه قضایی کشور می باشد.

 طول دوره تحصیل :

حداقل و حداکثر تحصیل در دوره های کارشناسی رشته فقه و حقوق اسلامی مطابق آئین نامه آموزشی مصوب شورایعالی برنامه ریزی است کلیه دروس حداکثر در 8 ترم ارائه می گردد طول هر ترم 16 هفته است و زمان آموزش هر واحد درسی از نوع نظری هفته ای یک ساعت و عملی دو ساعت است.

 تعداد واحدها :

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته فقه و حقوق اسلامی 135 واحد به شرح زیر است:
1- دروس عمومی 10واحد
2- دروس پایه 45 واحد
3- دروس تخصصی 80 واحد

 نقش و توانایی یا کارایی:

دانشجویان طی دوره کارشناسی علاوه بر آشنایی با مباحث بنیادی و اساسی در زمینه های مختلف علوم اسلامی، بطور نسبی درباره حقوق اسلامی و عرفی به کسب دانش و تخصص می پردازند بگونه ای که در پایان این دوره زمینه لازم برای ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فقه و حقوق خصوصی و فقه و حقوق جزاء در مدرسه عالی و سایر رشته های مرتبط در دیگر مراکز آموزش عالی بمنظور ادامه تحصیلات و پژوهشهای تخصصی واجتهادی فراهم میشود و خواهند توانست در جهت تحقیق اهداف مذکور در این برنامه و پیشبرد فرهنگ جامعه نقش موثری را ایفاء نمایند.

سرفصل دروس فقه و حقوق اسلامی .pdf