دوره کارشناسی فرهنگ و معارف

مشخصات کلی کارشناسی فرهنگ و معارف اسلامی

نظام آموزشی مرکز جهانی علوم اسلامی دوره عمومی کارشناسی فرهنگ ومعارف اسلامی را برگزار می کند که طلبه با معارف و علوم اسلامیمورد نیاز آشنایی پیدا بکند و پیشنیاز به یکی از علوم اسلامی را فرامی گیرد .

اهداف :

1. تربیت معارف اسلامی در سطح عمومی

2.پرورش استاد و معلم  مراکز آموزشاز طریق دورههای کارشناسی ارشد و دکتری که بزودی جهت تصویب تقدیم شورای عالی برنامه ریزی خواهد شد .

3.شناسایی و تربیت و شکوفا ساختن استعدادهای درخشان به منظور ورود به مقطع کارشناسی ارشد .

4.گسترش و نشر فرهنگ و معارف اسلامی از طریق فارق التحصیلان این دوره در کشورهای مختلف جهان

طول دوره :

1. طول دوره 4 سال است و کلیه دروس در 8 ترم ارائه می گردد

2. تعداد کل واحد ها ی درسی 135 واحد می باشد.

چارت درسی کارشناسی فرهنگ و معارف اسلامی

ر

نام درس

جمع

1

عمومی (اختیاری )

12

2

پایه (حوزوی – مشترک)

63

3

تخصصی

60

جمع بندی

135

سرفصل دروس فرهنگ و معارف اسلامی .pdf