برگزاری کارگاه پایان نامه نویسی

با حضور اساتید برجسته «اعضای هیات علمی و مدیر پژوهش»

سرکار خانم دکتر هاشمی شهیدی و دکتر شبیری 

این کارگاهها از سال 98-99 هر ساله در موسسه آموزش عالی رهپویان سید الشهداء به صورت حضوری و آنلاین در قالب 8 ساعت درسی برگزار می گردد.با ارائه گواهی گذرندان دوره .