برگزاری آزمون حفاظ

موسسه آموزش عالی رهپویان سید الشهداء علیه السلام 

با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی 

آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم برگزار گردید