آیین نامه کتابخانه

آیین نامه استفاده از کتابخانه:


ماده1: تعریف 

منظور از کتابخانه در این آیین نامه کتابخانه موسسه رهپویان است.

مدرک :

هر اثری که اطلاعات معینی بر آن ثبت شده باشد  اعم از مکتوب مانند کتاب ،نشریه و غیر مکتوب مانند نوار صوتی یا تصویری ، لوح فشرده کامپیوتری مانندآن.

خدمات کامپیوتری :

شامل امانت مدرک ، خدمات مرجع ، استفاده از فضای مطالعه ، دسترسی به منابع کتابخانه، خدمات اطلاع رسانی رایانه ای و خدمات دیداری و شنیداری .

پژوهشگر آزاد :

محققانی که جزو کارکنان ، اساتید و دانشجویان موسسه  نیستند.

ماده 2 :استفاده کنندگان

استادان ،دانشجویان ،طلاب و کارکنان موسسه ، مجاز به استفاده از خدمات کتابخانه هستند.

ماده 3 : شرایط عضویت

 1. دانشجویان موسسه با ارائه کارت دانشجویی و یک قطعه عکس و پرداخت مبلغ 150000ریال  به عنوان حق اشتراک می توانند از خدمات کتابخانه بهره ببرند.
 2. استادان موسسه با ارائه معرفی نامه ازمعاونت آموزشی، می تواننداز خدمات کتابخانه بهره  ببرند.
 3. کارکنان موسسه با ارائه معرفی نامه و یک قطعه عکس می توانند از خدمات کتابخانه بهره ببرند.

ماده 4 : مدت عضویت

 1. دانشجویان تا پایان دوره تحصیل موسسه و بعد از آن
 2. کارکنان تا پایان مدت همکاری

ماده 5 : امانت

 1. مدت امانت برای مدارک مکتوب 3 روز است .
 2. امانت گیرنده می تواند مدت امانت را ، با اطلاع کتابدار مسئول میز امانت ،برای دو دوره  دیگر تمدید کند.با این شرط که عضو دیگری ، آن مدرک را درخواست نکرده باشد.
 3. در موارد خاص ،امانت مدارک بیش از زمان و تعداد مقرر ، به تشخیص مدیر کتابخانه امکان پذیر است.
 4. اگر مدرکی بیش از یک درخواست کننده داشته باشد ، کتابدار میز امانت می تواند مدت امانت آن کاهش دهد.
 5. در صورتی که مدرکی بیش از یک متقاضی داشته باشد امانت به ترتیب اولویت ذیل خواهد بود.

-استادان                   -دانشجویان               -سایر مراجعان

 

 1. پایان نامه ها ، مدارک مرجع ، مانند : دائره المعارف ها، واژه نامه ها ، مجموعه  قوانین ، کتابشناسی  ، فهرست ، اطلس ها ، نوارهای صوتی و تصویری ، لوح های فشرده کامپیوتری  و مدارک منحصره و کمیاب امانت داده نمی شود.
 2. نشریه ادواری که بیش از یک نسخه آن در کتابخانه موجود باشد به استثنای سه شماره آخر به امانت داده نمی شود.
 3. حداکثر کتبی که به امانت داده می شود ،2 تا می باشد.

 

ماده 6 : جریمه ها

 1. میزان جریمه تاخیر ابتدای هر سال (تحصیلی )بنا به پیشنهاد معاون پژوهش و تایید شورا تصویب می شود.
 2. به ازای هر روز تاخیر در سال تحصیلی 1400-1401مبلغ 5000ریال به ازای هر کتاب از دانش پژوهان جریمه در یافت خواهد شد.            
 3. در صورت وقوع سه نوبت تاخیر کتابخانه  از امانت دادن مدارک به اعضای تاخیر کننده خوداری خواهد کرد و در صورت تکرار ،به تشخیص مدیر کتابخانه ،به مدت سه ماه از امانت گرفتن محروم خواهند شد.
 4. امانت گیرنده موظف است در صورت مفقود شدن مدرک ، مثل آن را جایگزین نمایید و هزینه آن را به تشخیص مدیر کتابخانه بپردازد. در صورتی که ناتوانی وی از استرداد مدارک برای مدیر کتابخانه معین گردد ملزم به پرداخت خسارت وارده خواهد بود

ماده 7:در صورتی که هریک از اعضای کتابخانه در ارائه خدمات و نظم کتابخانه اختلالی ایجاد نمایند مدیر کتابخانه پس از تذکر شفاهی و تذکر کتبی در مرحله دوم می تواند حداکثر یک ماه فرد مورد نظر را از دریافت خدمات کتابخانه محروم نماید بدیهی است در صورت تکرار موارد ذکر شده فرد مورد نظر برای رسیدگیهای بعدی در کمیته انظباطی به دفتر معاونت پژوهشی معرفی خواهد شد.

ماده 8  : استفاده از منابع رایانه ای و شبکه  های اطلاع رسانی باید بر اساس ضوابط بخش اطلاع رسانی در راستای رسالت موسسه آموزشی –پژوهشی با مسئولیت های خاص خود باشد.بر همین اساس هدف از خدمات اطلاع رسانی رایانه ای صرفا کمک به اعضای کتابخانه در پیشبرد اهداف عالیه است و مرکز خود را ملزم به عرضه تمام آنچه از طریق شبکه های ملی و جهانی قابل دسترسی است ،نمی داند.

تبصره 1 : استفاده از این خدمات تنهابرای دانشجویا ن و اساتید می باشد البته با رعایت شرایط و ضوابط

ماده 9  : ساعات کار کتابخانه

1. همه روزه از ساعت 8 تا 13 می باشد

2. هرگونه تغییر در ساعت کتابخانه اطلاع داده خواهد شد.

ماده 10 :  عضویت در کتابخانه منوط به پذیرش و امضای مفاد این آیین نامه می باشد.