کد خبر ۷۲۳ انتشار : ۱۸ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۵۶

سومین جلسه دفاع

دانشجو سرکار خانم مرضیه موسوی

موضوع: بررسی اصل انگار توانمندیهای داخلی در حکومت اسلامی در آیات و روایات 

دانشجو: مرضیه موسوی 

رشته تحصیلی : علوم حدیث گرایش کلام و عقاید 

استاد راهنما: سرکار خانم کرد نژاد

استاد داور: سرکار خانم دکتر هاشمی