کد خبر ۷۲۲ انتشار : ۱۸ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۵۲

دومین جلسه دفاع

دانشجو سرکار خانم فاطمه نباتیان

موضوع: بررسی دیدگاه استاد مطهری پیرامون جریان اخباریگری 

دانشجو: فاطمه نباتیان

رشته تحصیلی : امام شناسی 

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر هاشمی 

استاد داور: سر کار خانم شبیری