کد خبر ۵۶۱ انتشار : ۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۶
هیات علمی.

هیات علمی

هیات علمی

1. آقای دکتر محمد جواد وزیری فرد 

2.آقای  دکتر عبد الله موحدی محب 

3. خانم دکتر ریحانه سادات هاشمی 

4.خانم دکتر سیده نفسیه شبیری 

5. خانم دکتر مکارم ترجمان 

6.  آقای دکتر ابو الحسن غفاری