کد خبر ۵۶۰ انتشار : ۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۱
برنامه امتحانات

تقویم آموزشی

 

موسسه آموزش عالی رهپویان سید الشهداء علیه السلام

 

  پایان نیمسال اول : پنج شنبه 28/10/139          

 آغاز نیمسال دوم: دوشنبه 23/11/96    

 برنامه هفتگی هر کلاس به

پیوست قرار داده شده است .