کد خبر ۵۵۳ انتشار : ۱۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۷

امام خامنه ای ،در منزلت علم آموزی