کد خبر ۵۰۰ انتشار : ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۷

آیین نامه آموزشی

آئین نامه آموزشی موسسه رهپویان سیدالشهداء(علیه السلام)

1 : حضور دانشجویان در تمامي برنامه هاي آموزشي مـدرسه- اعم از جلسات درس، مباحثه و امتحانات- بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغي، الزامي است.

2 : عدم حضور يا ترك كلاس تا ده دقيقه، تأخــير محسوب مي شود و بيــشتر از آن، غيبت و هر سه جلسه تأخير، حكم يك جلسه غيبت را دارد.

3 : دانشجویان  مجاز است به ازاي هر واحد درسي، حداكثر سه جلسه غيبت داشته باشد و در صورت افزايش غيبت، از اين مقدار، نمره صفر براي آن درس منظور مي شود.

4 : دانشجویان مي تواند براي مواردي مثل ازدواج، بيماري حاد خود، همسر يا والدين يا فوت بستگان درجه يك خود و همسر از حداكثر يك هفته و براي فعاليت هاي تبليغي از حداكثر ده روز مرخصي، علاوه بر حداكثر غيبت مجاز استفاده كند.

5 : غيبت در امتحان پايان نيمسال هر درس، موجب كسب نمره صفر در آن درس است و دانش پژوه كه در امتحانات پايان نيمسال غيبت موجه داشته باشد، مي تواند براي يك نوبت و حداكثر تا امتحانات شهريور همان سال، در امتحان بعد شركت كند. 

  6: در صورتیکه دانشجویان در امتحانات پایان ترم هر واحد درسی شرکت نکند یا نمره حد نصاب قبولی را کسب نکند مجددا باید آن واحد را انتخاب کند وهزینه مجدد ثابت ترم و واحد را پرداخت نماید. 

7  :امتحانات مجدد بدون انتخاب واحد برگزار نمی شود.          

8  :درصورت انتخاب مجدد واحد درسی در تابستان شهریه ثابت 2/1 شهریه ترم می باشد.

9  : شرکت در کلاس برای انتخاب مجدد واحدها منوط به تصمیم آموزشی است.

10 :قبل از پرداخت شهریه ثابت و واحدها حضور یافتن شما در کلاس غیر شرعی و غیرقانونی است و عواقب آن متوجه قرآن پژوه  می­باشد.    

11 :در صورتیکه دانشجویان در طول تحصیل سه ترم متوالی ترک تحصیل کند باید از ابتدا در پذیرش مجددا شرکت نماید.

12 :در صورتیکه دانشجویان در طول تحصیل ترک تحصیل کند خسارات ناشی از آن (پرداخت هزینه کل دوره) را لزوما باید پرداخت  نماید.           

  13: معيار ارزشيابي تحصيلي در هر درس، نمره نهايي آن درس است كه براساس نتايج حاصله از امتحانات پايان نيمسال، ميان نيمسال، تحقيق، كار عملي، فعاليت       هاي كلاسي و امتحانات شفاهي محاسبه و به صورت عددي بين صفر تا بيست منظور مي گردد.

14: شرط قبولي در هر درس براي دوره عمومي كسب نمره نهائي 10 و براي دوره تخصصي 12 است.

15: برگزاري امتحان پايان نيمسال براي همه دروس و امتحان ميان نيمسال براي دروس 3 واحدي و بالاتر الزامي مي باشد.

16: در صورتي كه نمره نهائي دانشجویان در درسي 10براي دوره عمومي و 12 براي دوره تخصصي باشد، مي‌تواند تا پايان شهريور همان سال نسبت به امتحان مجدد اقدام كند. و چنان چه در امتحان مجدد موفق به كسب نمره قبولي نشود، بايد مجدداً در كلاس آن درس شركت نمايد.

17: برای محاسبه معدل هر نيمسال، نمره نهايي هر درس- اعم از قبولي و غير قبولي- در تعداد واحدهاي آن درس ضرب  و مجموع حاصل ضرب آنها بر تعداد كل واحدهاي اخذ شده- اعم از قبولي و غيرقبولي- تقسيم مي شود.

18: براي محاسبه معدل كل دوره، نمرات نهايي هر درس- اعم از قبولي و غيرقبولي- در تعداد واحدهاي آن درس ضرب و مجموع حاصل ضرب آنها بر تعداد كل واحدهاي اخذ شده در طول دوره- اعم از قبولي و غيرقبولي- تقسيم مي شود.

19: دانشجویان كه در دوره آزمايشي معدل كمتر از 12 براي دوره عمومي و براي دوره تخصصي 14 كسب نمايد يا فاقد صلاحيت هاي اخلاقي- رفتاري و انضباطي لازم باشد از ادامه تحصيل محروم مي شود.

20: دانشجویانی كه معدل نيمسال او كمتر از 14 باشد، مشروط خواهد شد.

21:‌تقلب در جلسه امتحان موجب نمره صفر است و با متخلف، طبق مفاد آيين نامه انضباطي برخورد مي شود.