کد خبر ۴۸۵ انتشار : ۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۳
شهریه

شهریه

بسمه تعالی

شهریه موسسه رهپویان طبق مصوب وزارت علوم به شرح ذیل می باشد :                                                                

ردیف

ورودیها

شهریه ثابت

شهریه متغیر

عمومی

تخصصی

پایه

جبرانی

خدمات فرهنگی

1

ورودیهای سال 93

3125000

150000

237500

225000

0

255000

2

ورودیهای سال94

35937500

-

-

-

-

255000

3

ورودیهای سال 95

4132812

-

-

-

-

255000

شهریه متغییر در هر سال با توجه به مصوبه وزارت علوم :

ردیف

شهریه متغیر

عمومی

تخصصی

پایه

جبرانی

خدمات فرهنگی

1

متغیر 93

150000

237500

225000

0

255000

2

متغیر 94

172500

273125

258750

0

255000

3

متغیر 95

198375

314094

297562

0

255000