کد خبر ۴۸۴ انتشار : ۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۰
ادبیات عرب

ادبیات عرب

بسمه تعالی

ادبیات عرب به عنوان یکی از غنی ترین زبانهای دنیا و قدیمی ترین آنهاست.  در دورانهایی که از بسیاری از زبانهای دنیا خبری نبود و متنی ادبی و یا شعری گزارش نشده بود حتی کودکان و پیر زنان عرب شعر میسرودند و کلمات مسجع و مقفا بر زبان جاری میکردند . تا جایی که یک رشته ی تخصصی به نام شعر جاهلی عرب به وجود آمد این اهمیت ویژه ی زبان عربی زمانی آشکار شد و گل کرد که قرآن آخرین کتاب آسمانی پروردگار و معجزه ی خالد پیامبر رحمت به زبان عربی فصیح نازل شد. و اهل بیت عصمت که خزانه داران علم پروردگارند به زبان عربی سخن گفتند . و این دوران مرحله ی جدیدی برای زبان عربی  بود که با عرصه ی جدیدی روبرو گردیداز این بعد دیگر قرار شد کلمات قرآن و اهل بیت مورد کنکاش و توجه ویژه قرار گیرد. و فقهای بزرگ اسلامی با بررسی ظرافت های سخن پروردگار و اهل بیت ، فقیهانه و مو شکافانه به کلمات سراسر حکمت این انوار پرداختند. و این دید عمیق نیازمند ابزار دقیقی بود که مو را از ماست بکشد. و این ابزار دو علم معروف صرف و نحو بود.

طول دوره :

ادبیات عرب (1و 2 و3 و4 )،به صورت مقدماتی ،متوسطه و پیشرفته و تکمیلی در 64 ساعت به صورت حضوری در طول دوره برگزار می گردد که در طول هفته تقریبا 3ساعت درسی را به خود اختصاص می دهد