کد خبر ۴۷۲ انتشار : ۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۷

آیین نامه دوره تربیت مربی حدیث

 

به نام خدا
آیین نامه آموزشی دوره عمومی تربیت مربّی حدیث ویژه خواهران


دوره عمومی تربیت مربّی حدیث ویژه خواهران با همکاری پژوهشکده حدیث حوزه و موسسه رهپویان سید الشهدا
برگزار میشود. با توجه به این که مواد این دوره تنها برای یک بار اجرا میشود، دانشپژوهان باید در همه مواد
درسی دوره شرکت کرده و نمره قبولی را بگیرند. روند اجرایی کلاسهای این دوره بر اساس مقرّرات زیر است.
ماده 1: ارزش ساعتی هر کلاس به اندازه دو جلسه یک ساعته است که حضور و غیاب آن به صورت جداگانه ثبت
میشود.
تبصره: استاد می تواند در بین کلاس 11 دقیقه را به عنوان استراحت اعلام کند.
ماده 2: حضور در برنامههای آموزشی مورد تعهد، الزامی است و غیبت بدون دلیل موجّه در هر یک از برنامهها
خلاف تعهد بوده و موجب ضمان شرعی و قانونی میشود.
تبصره 1: حداکثر غیبت مجاز در هر عنوان درسی یا کارگاهی، یک پنجم مجموع جلسات است و غیبت بیش از این
مقدار موجب حذف دانشپژوه از آن عنوان شده و پس از آن طبق مقرّرات و تعهداتِ دانشپژوه رفتار میگردد.
تبصره 2: دانشپژوه موظف است، فایل صوتی جلساتی را که غیبت مجاز داشته، قبل از تشکیل جلسه بعد پیاده کند.
تحویل متن پیاده شده، مجوز شرکت در کلاس بعد است.
تبصره 3: تأخیر بیش از 11 دقیقه بعد از ورود استاد، موجب ثبت غیبت میشود. تجمیع سه تاخیر کمتر از 11 دقیقه
در یک ماده درسی، یک غیبت محسوب میشود.
تبصره 4: تعجیل در خروج قبل از استاد همانند تأخیر در ورود، غیبت و یا تأخیر محاسبه میشود.به نام خدا
آیین نامه آموزشی دوره عمومی تربیت مربّی حدیث ویژه خواهران
دوره عمومی تربیت مربّی حدیث ویژه خواهران با همکاری پژوهشکده حدیث حوزه و موسسه رهپویان سید الشهدا
برگزار میشود. با توجه به این که مواد این دوره تنها برای یک بار اجرا میشود، دانشپژوهان باید در همه مواد
درسی دوره شرکت کرده و نمره قبولی را بگیرند. روند اجرایی کلاسهای این دوره بر اساس مقرّرات زیر است.
ماده 1: ارزش ساعتی هر کلاس به اندازه دو جلسه یک ساعته است که حضور و غیاب آن به صورت جداگانه ثبت
میشود.
تبصره: استاد می تواند در بین کلاس 11 دقیقه را به عنوان استراحت اعلام کند.
ماده 2: حضور در برنامههای آموزشی مورد تعهد، الزامی است و غیبت بدون دلیل موجّه در هر یک از برنامهها
خلاف تعهد بوده و موجب ضمان شرعی و قانونی میشود.
تبصره 1: حداکثر غیبت مجاز در هر عنوان درسی یا کارگاهی، یک پنجم مجموع جلسات است و غیبت بیش از این
مقدار موجب حذف دانشپژوه از آن عنوان شده و پس از آن طبق مقرّرات و تعهداتِ دانشپژوه رفتار میگردد.
تبصره 2: دانشپژوه موظف است، فایل صوتی جلساتی را که غیبت مجاز داشته، قبل از تشکیل جلسه بعد پیاده کند.
تحویل متن پیاده شده، مجوز شرکت در کلاس بعد است.
تبصره 3: تأخیر بیش از 11 دقیقه بعد از ورود استاد، موجب ثبت غیبت میشود. تجمیع سه تاخیر کمتر از 11 دقیقه
در یک ماده درسی، یک غیبت محسوب میشود.
تبصره 4: تعجیل در خروج قبل از استاد همانند تأخیر در ورود، غیبت و یا تأخیر محاسبه میشود.

تبصره 5: دانشپژوهی که متقاضی شرکت نکردن در یک ماده آموزشی است میتواند تقاضای خود را بههمراه
گواهی شرکت یا تدریس آن ماده درسی به واحد آموزش ارائه کند. از متقاضی، آزمونی گرفته میشود که در
صورت قبولی با درخواست فرد موافقت میگردد. در هر صورت، شرکت در آزمون پایانی همه مواد درسی و
کارگاهی برای همه دانشپژوهان، الزامی است.
ماده 3: ملاک ارزشیابی کلاسها میتواند آزمون کتبی و یا کار عملی باشد که در پایان هر یک از کلاسها و یا
کارگاهها، به تشخیص استاد برگزار میشود.
تبصره: تکالیف، تمرینات و ارجاعات در هر عنوان کلاسی و یا کارگاهی، جزئی از آزمون است.
ماده 4: نمره قبولی در آزمون 14 از 21 است.
تبصره: در صورت عدم قبولی نهایی در هر یک از آزمونها، دانشپژوه موظف به انجام تعهدات )برگشت هزینهها(
است.