کد خبر ۲۲۸

نقش امام هادی علیه السلام در جهت دهی به مباحث فکری و عقیدتی پیرامون قرآن کریم

نقش امام هادی  علیه السلام در جهت دهی به مباحث فکری و عقیدتی پیرامون قرآن کریم

     دکتر مهدی اکبرنژاد؛ دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام

      امیر فتاحی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام

چکیده

مقاله حاضر مهمترین مباحث فکری و عقیدتی درباره قرآن کریم در عصر امام هادی علیه السلام را بررسی می­کند.

اقدامات و تدابیر حکیمانه این امام همام در مقابل این مکاتب و مباحث می باشد.

این تحقیق با تکیه بر جمع آوری مطالب با روش کتابخانه ای و ضمن بهره گیری از آموزه های اسلامی بخصوص روایات اهل بیت علیهم السلام، سعی شده است مهم ترین مباحث مذکور مورد بررسی قرار گرفته و مواضع و تدابیر حکیمانه ابوالحسن امام هادی علیه السلام در برابر این مباحث بیان شود. این تحقیق سه مبحث و جریان فکری تحریف، حدوث و قدم قرآن و همچنین تفسیر این کتاب مقدس را به عنوان بارزترین مباحث پیرامون قرآن کریم در این دوره ذکر می­نماید که امام هادی علیه السلام با طرح محورهای اصالت قرآن، عدم پیروی از بدعت ها و تبیین و توضیح دقیق مفاهیم ثقل اکبر که همان قرآن کریم می باشد به موضعگیری حکیمانه در این دوره پرداخته اند که این تدابیر، آگاه سازی جامعه اسلامی بخصوص پیروان مذهب تشیع و مصونیت این مذهب در مقابل جریان های سوء فکری عقیدتی در این عصر را موجب شد. 

 

کلید واژه­ها: امام هادی علیه السلام، قرآن کریم، مباحث فکری و عقیدتی.