کد خبر ۱۹۸ انتشار : ۲۳ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۵۶

سازگاري همسران از راه تغافل دريافتي از آموزه­هاي ديني

سازگاري همسران از راه تغافل(دريافتي از آموزه­هاي ديني )


مرضیه محصص؛ دکترای علوم قرآنی و حدیث

مدرس دانشگاه شهید بهشتی( دانشکده الهیات و ادیان)

چكيده:

استحكام خانواده مبتني بر سازوكارهاي سالم و بالنده­اي است كه از بينش­ها و روش­هاي بسامان اخلاقي ناشی می­شود.

تغافل از جمله عوامل تاثيرگذار در ايجاد و بقاي سازگاري ميان همسران است.

نگارنده بر آن است تا با سبك مسئله محور و روش كتابخانه­اي به بررسی دیدگاه قرآن و روايات معصومين علیهم السلام به مثابه منابع اصلی دین، درباره «تغافل» بپردازد. بدين منظور، ابتدا به مفهوم شناسي «سازگاري» و «تغافل» پرداخت؛ سپس مباني تغافل در ايجاد سازگاري بين همسران را تبیین ساخته و در پايان مرزهاي تغافل از منظر آموزه­هاي ديني ترسيم گردیده است.

كليد واژه­ها:تغافل، سازگاري، خانواده، آموزه­هاي ديني.