کد خبر ۱۷۶

آموزش ترجمه ومفاهیم قرآن کریم (سطح تکمیلی)

طرح سراسری آموزش قرآن کریم

شناسه دوره

عنوان دوره:آموزش ترجمه ومفاهیم قرآن کریم (سطح متوسطه و تکمیلی)

اهداف :

فهم زبان قرآن وارتباط مستقیم با آیات قرآن

 شرایط فراگیران:

1.داشتن حسن خلق ورعایت شئون اسلامی

2.داشتن سن حداقل پانزده سال

3.گذراندن دوره  آموزش ترجمه ومفاهیم قرآن کریم( سطح مقدماتی)

4.سپردن تعهد جهت تداوم شرکت تاپایان دوره

کتاب آموزشی دوره:کتاب آموزش ترجمه ومفاهیم قرآن

مدت آموزش متوسطه :65 ساعت

مدت آموزش تکمیلی :75ساعت