کد خبر ۱۶۱ انتشار : ۱۱ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۴۸
نشریه تخصصی حسنا

نشریه تخصصی قرآن حسنا

نشریه تخصصی قرآن حسنا انتشار یافت

این نشریه شامل مقالات تخصصی در زمینه تفسیر حدیث و علوم قرآن است.