کد خبر ۷۰۶ ۱۴۶ بازدید انتشار : ۳۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۶:۳۸

اولین جلسه دفاع

اولین جلسه دفاع پایان نامه  کارشناسی ارشد 

موضوع : قلمرو اطاعت فرزند از والدین با تاکید بر آیات و روایات

دانشجو: مرضیه علیزاده ایوری 

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر نفیسه شبیری 

استاد داور: سرکار خانم دکتر نسرین کرد نژاد